موضوع بسته شده است 
درس نهم- معرفی برخی توابع
سه شنبه, ۱۳۹۲/۰۸/۰۷, ۱۱:۱۲
ارسال: #1
درس نهم- معرفی برخی توابع
در این درس به معرفی و کاربرد برخی از توابع اکسل می پردازیم.

تابع SUM
این تابع مجموع مقادیر عددی را محاسبه می کند. ساختار این تابع به شکل زیر است:
SUM (Number 1, Number 2
ورودی های این تابع یک مقدار عددی است.
از این تابع می توان مجموع مقادیر موجود در سلول های مجاور یا غیر مجاور را محاسبه کرد.
مثال برای سلول های مجاور:
(SUM (A1:B3
[تصویر: 1.jpg]

مثال برای سلول های غیر مجاور:
(SUM (A1,A3,B2
[تصویر: 2.jpg]


تابع Average
از این تابع برای محاسبه میانگین چند عدد استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
Average (Number1,Number2,Number3
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
از این تابع می توان میانگین مقادیر موجود در سلول های مجاور یا غیر مجاور را محاسبه کرد.
مثال برای سلول های مجاور:

[تصویر: 3.jpg]

مثال برای سلول های غیر مجاور:
[تصویر: 4.jpg]تابع MAX
این تابع بیشترین مقدار بین اعداد را مشخص می کند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
MAX (Number1,Number2,Number3
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
با استفاده از این تابع می توان بیشترین مقدار را در سلول های مجاور یا غیر مجاور پیدا کرد.
مثال برای سلول های مجاور:

[تصویر: 5.jpg]

مثال برای سلول های غیر مجاور:

[تصویر: 6.jpg]


تابع MIN
این تابع کمترین مقدار بین اعداد را مشخص می کند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(MIN (Number1,Number2,Number3
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
با استفاده از این تابع می توان کمترین مقدار را در سلول های مجاور یا غیر مجاور پیدا کرد.
مثال برای سلول های مجاور:

[تصویر: 7.jpg]


مثال برای سلول های غیر مجاور:

[تصویر: 8.jpg]


تابع Count
این تابع سلول های حاوی مقادیر عددی را می شمارد. باید توجه داشت که توسط این تابع، سلول های متنی و سلول های خالی شمارش نمی شوند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(COUNT (VALUE1,VALUE2,VALUE3
با استفاده از این تابع می توان تعداد سلول های حاوی مقادیر عددی مجاور یا غیر مجاور را شمارش کرد.
مثال برای سلول های مجاور:

[تصویر: 9.jpg]

مثال برای سلول های غیر مجاور:
توجه داشته باشید که در این مثال، همانطور که در تصویر می بینید، سلول B4 اگرچه به عنوان ورودی تابع مشخص شده، اما در نتیجه نهایی شمرده نمی شود چرا که این سلول، یک سلول خالی است.

[تصویر: 10.jpg]


تابع ROUND
از این تابع برای گرد کردن عدد اعشار با تعداد ارقام اعشار دلخواه استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(ROUND (Number,Num_digits
در این ساختار، Number عدد اعشاری مورد نظر یا آدرس آن، و Number_digits تعداد ارقام اعشار که بعد از گرد کردن در نظر داریم، است.
مثال: در تصویر زیر، عدد اعشاری 12.12324 در سلول E6 وارد شده است. این عدد در سلول E7 با استفاده از تابع ROUND تا دو رقم اعشار گرد شده است.

[تصویر: 11.jpg]


تابع INT
با استفاده از این تابع می توان جزء صحیح یک عدد اعشاری را تعیین کرد. ورودی این تابع مشخص کننده یک عدد اعشاری است. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(INT (Number
در این ساختار، Number مشخص کننده یک عدد اعشاری است. همچنین می توان در سلول های دیگر، در ورودی تابع INT از آدرس سلولی که عدد اعشاری در آن وجود دارد استفاده کرد.
مثال: در تصویر زیر، جزء صحیح عدد اعشاری 12.12324 که در سلول E6 قرار دارد، در سلول E7 نشان داده شده است.

[تصویر: 12.jpg]


تابع IF
از این تابع برای تعیین مقدار سلول در صورت برقرار بودن یک شرط خاص استفاده می شود. شرایط در این تابع، با استفاده از عملگرهای مقایسه ای (رابطه ای) بررسی می شوند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(IF (Logical_test,Value_if_true,Value_if_false
ورودی های این تابع به این صورت است:
Logical_test: شرط مورد نظر
Value_if_true: مقدار سلول در صورت برقرار بودن شرط
Value_if_false: مقدار سلول در صورت برقرار نبودن شرط
مثال: اگر در سلول B1 مقدار A1 بزرگ تر یا مساوی با ۱۰ باشد، مقدار «قبول» و در غیر اینصورت مقدار «مردود» قرار می گیرد.
اگر سلول A1 دارای مقدار ۱۸ باشد، مقدار B1 برابر با «قبول» خواهد بود.
A1=18
B1=IF(A1>=10; «قبول»;«مردود»);

تابع COUNTIF
از این تابع برای شمارش تعداد سلول هایی که دارای شرایط خاصی هستند، استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(COUNTIF (Range,Criteria
در ساختار فوق، Range به معنای دامنه ارزیابی و Criteria به معنای شرط مورد نظر است.
در این تابع سلول های موجود در دامنه ارزیابی با شرط مورد نظر ارزیابی شده و در صورتی که حایز شرط باشند، شمرده می شوند.
مثال: در تصویر زیر تعداد سلول های A1 تا A10 که از 10 بزرگترند، شمارش شده اند.

[تصویر: 14.jpg]


تابع PMT
از این تابع برای محاسبه میزان بازپرداخت ماهانه برای وام با اقساط و بهره ثابت استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
(PMT (RATE, Nper ,Pv ,Fv ,Type
در این ساختار ورودی Rate برای نرخ سود ماهانه، ورودی Nper نشان دهنده تعداد کل اقساط وام، ورودی Pv کل میزان وام دریافتی، ورودی Fv ارزش آینده وام و ورودی Type نوع پرداخت است.
در صورتی که ورودی Fv یا ارزش آینده وام وارد نشود، نرم افزار آن را صفر در نظر می گیرد. ورودی Type نیز زمان پرداخت را مشخص می کند. در ورودی Type مقدار صفر به معنای پرداخت در آخر دوره و مقدار 1 به معنای پرداخت در ابتدای دوره است. در این ورودی نیز همانند ورودی Fv، در صورت عدم وارد کردن مقدار، اکسل آن را صفر در نظر می گیرد.
مثال: فرض کنید می خواهیم اقساط ماهانه یک وام ۱۰ ساله ۱۰ میلیون تومانی با بهره ۱۳ درصد را محاسبه کنیم. (در این مثال، وارد کردن دو ورودی آخر ضروری نیست.) در این صورت تابع ما به صورت زیر خواهد شد:

[تصویر: 15.jpg]

نکته: در قسمت Rate بهره ۱۳ درصد سالانه به بهره ماهانه تبدیل شده است. (برای اینکار ۱۳٪ را بر عدد ۱۲ تقسیم کرده ایم.) همچنین در قسمت Nper تعداد کل اقساط وام برابر با ۱۰ سال ضرب در ۱۲ ماه است.

[تصویر: arelsar4.1.png]
Arel Architects group
ارسال یک ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
موضوع بسته شده است 
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان

بازگشت به بالابازگشت به محتوا